SHENANIGANS β˜˜οΈπŸ•―πŸ™β˜˜οΈπŸ™πŸ•―PRAY-AN-AGAINS

m.facebook.com/story.php

πŸ•―πŸ•―A CALL FOR LIGHTπŸ•―πŸ•―2/27/22πŸ•―Home Communion

You are loved and are invited to follow the way of love: https://www.facebook.com/rachelsemail/videos/328010715943515/

CONTEMPLATE DIVINE GOODNESS🌟2/22/22 πŸ’– 2’sday Prayer🌟

An invitation to being open to the glory and love of God: https://www.facebook.com/rachelsemail/videos/7318358481515161/

πŸ•―πŸ•―DO NOT FRET THE WICKED … TRUST IN GOD (Psalm 37:1-6) πŸ•―πŸ•―2/16/2022 πŸ•― Wednesday Prayer

https://www.facebook.com/rachelsemail/videos/689199928767774/

🌟🌟 WHAT IF? 🌟🌟🌺 1/23/2022 πŸ•― Home πŸ•― Communion πŸŒΊ

It is so easy for me to get caught up in what isn’t going right, my fears of not having enough, my doubts about potential. Then I read a scripture like Psalm 19 and I am reminded that life is about so much more than the little I don’t have. I am reminded that theContinue reading “🌟🌟 WHAT IF? 🌟🌟🌺 1/23/2022 πŸ•― Home πŸ•― Communion πŸŒΊ”

πŸ•―πŸ•―LOVE TOUCHEDπŸ•―πŸ•―πŸ•―πŸŽ„12/19/21 πŸŽ„ Home πŸŽ„ πŸ•―πŸŽ„πŸŒŸπŸ•―Communion πŸ•―πŸŒŸπŸŽ„

Anytime, Anywhere, I invite you to open yourself to the Holy Gifts of Hope, Peace, Joy, Love, New Birth. On this 4th Sunday of Advent, may we all join in Communion and Celebrate The Holy Love within us that we may bless and be blessed. https://www.facebook.com/andshepondered/videos/219664423677316/

Grace Through Prayer Together

NOVEMBER: A MONTH TO REMEMBER HOW BLESSED WE ARE And some prayer starters to start the month off:11/01: Thanksgiving for those who shared Holy Love with us;11/02: Thanksgiving for elected officials who truly care;11/03: Thanksgiving for God’s surprises;11/04: Thanksgiving for those needing a miracle and receiving one;11/05: Thanksgiving for listening ears;11/06: Thanksgiving for joyful abilitiesContinue reading “Grace Through Prayer Together”